Kampanyalarımızdan haberdar olun
gezgindamaklar iletişim, bizi arayın, 0 216 348 53 90, gezgindamaklar rezervasyon

Bilinmesi gerekenler

Rezervasyon, Ödeme ve İptal Şartları

I - ÖDEMELER VE KESİN KAYIT
1-Gezilerimize kesin kayıt, gezi ücretinin tamamının nakit veya kredi kartı ile ödenmesi ve paket tur sözleşmesinin imzalanmasıyla yapılır. Voucher bu aşamadan sonra teslim edilir.
2-Rezervasyon anında toplam gezi bedelin az %30’u ödenmelidir. Bakiyenin ise tur başlangıç tarihinin en geç 15 gün öncesine kadar ödenmiş olması gereklidir. Bakiye ödemenin belirtilen süre içinde gerçekleşmemesi halinde yapılan ön rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %30’u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.
II-  İPTAL ŞARTLARI
Hafta sonu 1 veya 2 gece konaklamalı turlarda; hareket tarihinden 10 gün öncesine, 2 gece’den fazla konaklamalı turlarda ise; hareket tarihinden 15 gün öncesine kadar yapılacak iptallerde, ödenen ücretin % 30’u kesilerek geri kalan meblağ iade edilir. Gezi hareket tarihine yukarıda belirtilen sürelerden daha fazla zaman kalmış ise gezi ücreti aynen iade edilir.
Tur kayıt sözleşmesi için tıklayınız

Kütahya Çizelgesi

KÜTAHYA ÇİZELGESİ

1.BÖLÜM
BAŞLANGIÇ
AMACI VE NİTELİĞİ

1. TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Çizelge), seyahat acentelerinin paket turlarında tüketicilere taahhüt edilen ya da olması gereken hizmetlerin aksaması ya da eksik yerine getirilmesi hallerinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin değerlendirilmesinde yararlanılacak bir kaynak niteliğindedir.
1.1. Çizelge, ulaşım, konaklama, şehir ya da çevre turu, ağırlama, refakat, karşılama ve rent-a car hizmetlerinden en az ikisini içeren seyahat acentesi ürününün tek bir fiyat altında tüketiciye pazarlandığı ve bu özellikleri nedeniyle “paket tur” olarak anılan HİZMETLER için kullanılacaktır.
1.2. Paket tur olarak adlandırılmayan seyahat acentesi hizmetleri veya konaklama ya da eğlence gibi turizm ürünlerinin üreticileri tarafından bağımsız olarak tüketiciye sunulduğu hallerde Çizelge, kıyasen uygulanabilir. Ancak, bu gibi hallerde sorunun çözümünde Çizelge’ye göre sonuç alındığı ileri sürülemez.
1.3. Paket tura katılma amacı gezmek ve dinlence olabileceği gibi, ticari, sağlık, sportif ya da kültürel bir nedene dayalı da olabilir. Bu haller, çizelgenin uygulanmasını engellemez.

UYGULAMA ALANI SINIRLARI

2. Çizelge, gerçekleşmiş seyahatlere ilişkin olarak tüketicinin satın aldığı seyahat paketine bağlı hizmetlerin değerlendirilmesinde uygulanır.
2.1. Gerçekleşmeyen, katılınmayan ya da iptal edilen turlara ilişkin taleplerde Çizelge kullanılamaz. Bu gibi hallerde tazminat hukuku hükümleri uygulanır.
2.2. 24 saati geçmeyen turlarda Çizelge hükümleri uygulanmaz.
2.3. Tüketici tarafından turun satın alınma amacına yönelik ürünün esas özelliğini değiştirmeyen veya bu çizelgeye göre eksiklik miktarı %50'nin altında olan eksiklik iddiasına dayalı olarak yarıda bırakılmış turlar için bu Çizelge hükümleri uygulanmaz. 

ÇİZELGENİN TARAFLARI

3. Çizelge, taraflardan ürün sunucusunun ve satıcısının seyahat acentesi, diğer tarafın ürünü satın alan ve tura katılan (tüketici ) olduğu olaylara ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde uygulanır.
3.1. Turun başkası adına satın alınması, turu satın alan kişi ile tura katılan kişinin farklılığı halinde, tüketici sıfatı tura katılan kişiye aittir.
3.2. Tura katılan kişi, reşit ve mümeyyiz değilse, bu kişi adına veli ya da vasisi başvuru hakkını
kullanabilir. 

UYGULAYACAK ORGAN

4. Tüketici taleplerinin doğrudan seyahat acentesine ya da TÜRSAB’a, ya da başka makama iletilmiş olması talebin değerlendirilmesinde Çizelge hükümlerinin uygulanmasını etkilemez.
4.1. TÜRSAB Tahkim Kurulu ya da Tüketici Komisyonları, kendilerine iletilen tüketici taleplerini değerlendirmede bu Çizelge hükümlerini esas alır.
4.2. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemeleri’nin tüketici taleplerini değerlendirmede bu Çizelge, sektörel örf ve adeti somutlaştıran nitelikte olması nedeniyle başvurulacak kaynaktır. 

ÇİZELGE VE TAZMİNAT DAVALARI

5. Tüketicinin seyahatin gerçekleşmemesi, seyahatin tamamının amacı açısından gereksiz hale gelmesi veya esaslı unsurlarından yoksun olması nedeniyle tüketicinin seyahatten vazgeçmesi, seyahatin ürün sahibi tarafından iptal edilmesi durumlarına ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinde bu çizelge hükümleri uygulanamaz.

KANITLAMA YÖNTEMİ

6. Eksiklik iddiası tüketiciye reklam, broşür ve diğer tanıtım araçları ile ve sözleşme ile taahhüt edilen unsurların veya mevzuat ve yaygın örf gereği olması gerekli unsurların eksik olması durumunda değerlendirmeye alınır.
6.1. Eksiklik iddiasına konu unsur, mevzuat ve yaygın örf gereği olması gereken bir unsur değilse bu unsurun tüketiciye taahhüt edildiği yazılı veya basılı belge ile kanıtlanmak zorundadır.
6.2. Eksiklik iddiası fotoğraf gibi belgeler ve/veya tüketiciler dışında bir ilgilinin de imzası ile düzenlenmiş tutanak ile kanıtlanır. 

TALEP HAKKI SAHİPLERİ
 
7. Eksiklik iddiası bu eksiklikten dolayı alıp kullanacağı hizmetleri alamayan kişilerce ileri sürülebilir.

İKAME İNDİRİMİ

8. Eksiklik iddiasına konu unsur, tüketiciye ayrı bir külfet ve zahmet getirmeden ürün sahibi tarafından başka işletmeden alınarak tüketiciye sunulmuşsa iade toplamı % 50 azaltılır.

KAVRAMLAR

9. Çizelgede yer alan kavramlar aşağıdaki hususları ifade eder:
9.1. Çizelge:TÜRSAB Tüketici Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi’ni,
9.2. Paket: Tüketiciye sunulan Seyahat acenteliği hizmetlerinden herhangi ikisi veya daha fazlasının tek bir fiyat altında bulunmasını veya ayrı fiyat içerseler dahi birlikte satılan ve ayrılamayan seyahat acentası hizmetlerinin oluşturduğu ürünü,
9.3. Tur: Seyahat acentesinin kalkış ve varış noktaları içeren programlı organize faaliyetlerini,
9.4. Seyahat Acentesi: 1618 s. Kanuna uygun olarak kurulmuş işletmeyi,
9.5. Tüketici: 4077 s. Kanuna göre tanımlanan tüketiciyi,
9.6. TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ni,
9.7. TÜRSAB Tahkim Kurulu: TÜRSAB Tüzüğü uyarınca oluşturulmuş ve HUMK hükümlerine uygun yargılama görevini yerine getiren kurulları,
9.8. Rehber: Turizm Bakanlığı mevzuatında Profesyonel Turist Rehberi olarak tanımlanan ve Profesyonel Turist Rehberi Kokartı sahibi kişileri,
9.9. Tur Lideri:Seyahat acentesi adına tura katılanlarla birlikte hareket eden ve turu yönlendiren seyahat acentesi görevlisini

2.BÖLÜM
DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI
EKSİKLİK VE AYIBI İHBAR
10. Eksiklik ya da ayıp iddiasının seyahat sırasında seyahat acentesi veya tesis görevlisine bildirilip eksiklik ya da ayıbın giderilmesinin talep edilmemesi halinde iade miktarı %25 azaltılır.

TAKDİR YETKİSİ
11. İade talebini inceleyen yetkili karar merciinin toplam iade oranını %25 arttırma yetkisi vardır.

HESAPLAMA YÖNTEMİ
12. İade oranını belirlemede yüzde hesabı, pakette yer alan ulaşıma ilişkin eksikliklerde ulaşım bedelinden, ulaşım dışındaki eksikliklerde ulaşım bedeli dışında kalan bedel üzerinden yapılır.
12.1. Ulaşımdaki gecikmeden kaynaklanan iade taleplerinde hesaplama tüm paket fiyatı üzerinden yapılır.
12.2. Yurtdışı veya yurtiçi turlarda paket fiyat içinde ulaşım bedelinin tespiti mümkün değilse, paket fiyatın %30’u ulaşım bedeli olarak hesaplanır.
12.3. Ulaşımın veya diğer hizmetlerin ayrı bedel olarak sunulduğu paketlerde her hizmete ilişkin eksiklik o hizmetin bedeli üzerinden hesaplanır.
12.4. Birbirine bağlı hizmetlerden oluşan pakete ilişkin her hizmet için ayrı olarak hesaplanan eksiklikler toplanır.
12.5. Toplam iade miktarı paket bedelini aşamaz. 

ÖZEL DURUMLARIN ETKİSİ
13. İade oranları hesaplamada herkes ve her olay için aynıdır. Özel durumlar bu çizelgede bulunan esaslar çerçevesinde sonuca yansıtılır.
13.1. Tüketicinin taşıt tutması, klimaya hassasiyet, antrenman zorunluluğu, gibi kendi kişisel özellikleri konusunda seyahat acentesini rezervasyon sırasında uyardığı ve bu özelliklerin seyahat acentesince bilindiği ve tüketiciye seyahatin buna karşın tekeffül edildiği halde tekeffül edilen hususlardaki eksikliklerde tüketicinin turu haklı sebeple yarıda bırakma hakkı olduğu gibi, çizelge hesabı % 50 arttırılır.
13.2. Konaklama ve diğer hizmetlerin bölündüğü (Anadolu turu, Kuzey Avrupa turu gibi) ve eksikliklerin hizmetlerin bir kısmında oluşması ve bu eksikliğin toplamda %10 u aşmaması durumunda iade talebi dikkate alınmaz.
13.3. Ulaşımın paket tur süresi içinde en az %30 süreyi kapsaması durumunda ulaşımdaki aksaklık toplam paket bedelinden yapılan hesaplama ile belirlenir.
13.4. Döviz olarak satılan turların iade oranlarında bedel, satışa konu döviz üzerinden hesaplanır.
13.5. Hesaplama bölümünde yer alan eksiklik gruplandırmasına uymayan ve eksikliğin bu gruplandırmaya kıyasen uygulanamadığı eksiklik iddiaları dikkate alınmaz. 

TURUN YARIDA BIRAKILMASI
14. Tüketici talebine ilişkin eksiklik ya da ayıp, paket üründen %50 veya daha fazla iade gerektiren miktarda ise tüketici tura katılmamakta veya turu yarıda bırakmakta haklıdır. Turun yarıda bırakılması durumunda tüketici talebi ile tazminat, bu çizelgeye göre hesaplanır ve iade miktarı yüzde 20 arttırılır.
Haklı olarak yarıda bırakılan turlarda dönüş bedeli tüketiciye ayrıca ödenir.

İKAME HİZMET TEKLİFİ
15. Eksiklik ya da ayıp nedeniyle tüketici turu terketmiş ya da tamamlamış olsa dahi seyahat acentesi ücret iadesi yerine ek hizmet veya yeni seyahat veya yeni bir seyahatte uygulanacak indirim önerebilir. Tüketici bunu kabul edip etmemekte serbesttir.
15.1. Seyahat acentesinin ek seyahat önerisinin tüketici tarafından kabul edilmesi halinde aynı olaya ilişkin iade veya tazmin taleplerinden vazgeçilmiş kabul edilir.
15.2. Ek seyahat olarak tazmin için tüketiciye sunulacak HİZMETLER, aynı seyahate katılan diğer tüketicilere sunulan HİZMETLERden az olamaz.
15.3. Tüketicinin eksiklik ya da ayıp iddiasına karşı seyahat sırasında ek veya eksik ya da ayıplı hizmet yerine sunulan hizmetlerin veya indirimin tüketici tarafından kabulü halinde tüketici, eksiklik iddiasından feragat etmiş olarak değerlendirilir.
15.4. Ek hizmet veya yeni tur veya yeni bir turda bedel indirimi teklifi, teklifin reddi halinde seyahat acentesini bağlamaz ve onun aleyhine delil niteliği taşımaz. 

RÜCU İLİŞKİLERİ
16. Eksiklik iddiasını ileri süren tüketici eksiklik kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ürünü satın aldığı veya turu düzenleyen seyahat acentesine veya doğrudan ayıplı hizmeti sunan işletmeye başvurabilir.
16.1. Tüketiciye karşı eksiklik karşılığı eksiklik ya da ayıbı tazmin eden seyahat acentesi bu eksikliğin kaynaklandığı ulaştırma işletmesi, konaklama tesisi veya diğer işletmelere bu zararını rücu eder.
16.2. Hizmetlerin mevzuat gereği olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle oluşan tüketici talepleri için yapılan ödemelerin nihai sorumlusu eksik hizmeti üreten işletmedir. Ancak, üretici işletme bu eksiklikten zamanında paket ürünü oluşturan seyahat acentesini haberdar etmiş ise sorumluluk seyahat acentesinindir.
16.3. Taahhüt edilen hizmet özellikleri taahhüt etmeyen işletmeyi bağlamaz.

3.BÖLÜM
HESAP CETVELİ
KONAKLAMA HİZMETLERİ
17. Konaklama hizmetlerinde aşağıdaki eksiklikler ve ayıplar karşılığında belirtilen indirim oranları uygulanır;
17.1. Sözleşmeye konu konaklama tesisinden farklı bir yerde konaklama; yürüyüş mesafesindeki uzaklık için %10, 10 km aşan uzaklık için %25
17.2. Konaklama tesisinin seyahat amacına ilişkin merkezlere (kumsal, çarşı gibi) belirtilenden farklı uzaklıkta olması;
17.2.1. Yürüyüş mesafesindeki uzaklık için %5,
17.2.2. 5 km'yi aşan uzaklık için %15
17.3. Aynı konaklama tesisinde ancak tüketiciye sözleşmede belirtilen oda tipinden farklı bir oda tipi sunulması;
17.3.1. Kat değişikliği %5
17.3.2. Otel odası yerine apart vb.% 10
17.4. Oda-yatak özelliğinin sözleşmede belirtilenden farklı olması ;
17.4.1. Tek kişi konaklama yerine iki kişi konaklama tek kişi farkı (ssp)+ %20,
17.4.2. Tek kişi konaklama yerine 3 kişi konaklama tek kişi farkı (ssp)+ %25,
17.4.3. Çift kişi konaklama yerine 3 kişi konaklama %25,
17.5. Aynı aileden veya birlikte rezervasyon yaptığı kişiler dışında aynı odada birlikte konaklama durumunda iade oranlarına %5 daha eklenir.
17.6. Bir gecelik oda-yatak özelliğinin farklı olması durumunda konaklama indirimi gün sayısına bölünerek hesaplanır.
17.7. Odaların teknik ve tefriş özelliklerinin zorunlu unsurlara veya sözleşmede belirtilen niteliklere aykırı olması;
17.7.1. Banyo ve WC olmaması veya kullanılamaz durumda olması %25,
17.7.2. Manzara veya balkon olmaması (sözleşmede belirtilmişse) %10,
17.7.3. Isıtma veya soğutma sisteminin olmaması, çalışmaması veya ihtiyacı karşılamaması kış veya yaz aylarında %20, bu sistemlere gerek duyulmayan zamanlarda %10,(normal oda sıcaklığı ~20-23 C0)
17.7.4. Sıcak suyun ihtiyacı karşılayacak miktar ve basınçta olmaması (~25C0) %25,
17.7.5. Radyo ve TV bulunmaması %10,
17.7.6. Kirli bakımsız olması ve hauskeeping hizmeti olmaması %10,
17.8. Konaklama tesisinin ortak alan ve özelliklerinde eksiklik olması;
17.8.1. Isıtma ve soğutma sistemlerinin olmaması veya çalışmaması yaz veya kış aylarında %10
17.8.2. Isıtma ve soğutmaya gerek duyulmayan zamanlarda sistemin olmaması %5
17.8.3. Asansör bulunmaması veya çalışmaması durumunda zemin +3 kattan fazla tesislerde %10,
17.8.4. Temizlik hizmetlerinin olmaması %20,
17.8.5. Havlu ve çarşaf değişimi olmaması (3 günden fazla konaklama için) %10,
17.8.6. Ek hizmetlerin olmaması (masaj, kuaför gibi) durumunda her ek hizmet için %2, azami %10
17.8.7. Tesislerde eksiklik (sauna,tenis kortu, spor salonu, golf, Yelken, sörf, dalış okulu ve malzemesi olmaması gibi) durumunda her tesis için %5, azami %10,
17.8.8. Açık yüzme havuzunun olmaması veya kullanıma kapalı olması (yaz ayları için) %20,
17.8.9. Kapalı yüzme havuzunun olmaması veya kullanıma kapalı olması(kış ayları için) %25,
17.8.10. Çocuk bakım yeri ve olanağının olmaması %10,
17.8.11. Plaj veya kar kayağı teknik olanaklarının olmaması mevsiminde %25,
17.8.12. Kar kayağı olanaklarının yetersiz olması %15,
17.8.13. Terapi ve termal hizmetlerinin olmaması %20,

YEMEK VE EĞLENCE
18. Yemek ve eğlence hizmetlerine ilişkin eksikliklerde aşağıdaki iade oranları uygulanır:
18.1. Eğlence yeri ve olanağının olmaması (disko, gece kulübü, animasyon) her eksiklik için %5, azami %10,
18.2. Restoran bulunmaması (Apartlarda )%15,
18.3. Restoran bulunmaması (otel, motel ve tatil köyünde) %30,
18.4. Market bulunmaması (apartlarda) % 15,
18.5. Yemeklerin 3 çeşitten az olması (oda-kahvaltı, yarım ve tam pansiyon için) %5 

ÇEVRE ÖZELLİKLERİ
19. Tesislerin çevresel özelliklerine göre oluşan eksikliklerde aşağıdaki iade oranları uygulanır:
19.1. Konaklama tesisi içinde veya 20 m den daha yakında inşaat faaliyeti olması % 10,
19.2. Konaklama tesisi ile müştemilatı veya şehir ve kamu kullanımındaki yerler arasında kullanıma açık yol bulunmaması %15,
19.3. Konaklama tesisinin 50 m yakınında rahatsızlık veren boyutta açık çöp alanı bulunması %5,
19.4. Konaklama tesisi çevresinde sürekli ve şiddetli gürültü kaynağı bulunması %5,

TUR HİZMETLERİ
20. Tur hizmetlerinde eksiklik durumunda aşağıdaki iade oranları uygulanır:
20.1.A Grubu seyahat acentelerinin turlarında Rehberin, C grubu seyahat acentelerinin turlarında tur liderinin bulunmaması;
20.1.1. Günlük çevre turlarında %15,
20.1.2. Gecelemeli turlarda %25,
20.1.3. Özel ilgi turlarında %40,
20.2. Tur güzergahının değiştirilmesi nedeniyle ören yerine uğranılmaması veya girilmemesi ören yeri giriş bedeli + %10,
20.3. Seyahat sırasında ulaştırma aracında servis eksikliği %5,
20.4. Taşıma aracı niteliğinin sözleşmeye aykırı olması %20,
20.5. Rehber, tur lideri, sürücü ve servis elemanlarının kötü davranışları %5,

ULAŞIM HİZMETLERİ
21. Ulaşım hizmetlerinde eksiklikler için aşağıdaki iade oranları uygulanır:
21.1. Hareket zamanının 6 saatten fazla ve 8 saate kadar gecikmesi %5,
21.2. Hareket zamanının 8 saatten fazla gecikmesi paket fiyatı/gün hesabıyla 1 günlük bedel tutarı,
21.3. Ulaşım aracında servis eksikliği %5,
21.4. Transfer yapılmaması halinde transfer uzaklığı için taksi ücreti.
 

Vize / Pasaport Bilgileri

ON YILDAN ESKİ VE ÇİPLİ PASAPORTLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Schengen Vizesi isteyen Avrupa ülkelerine seyahat edecek lacivert pasaportlu yolcuların vize alabilmeleri için pasaportlarının on yıldan eski olmaması gerekmektedir.
Bu yüzden 2001 yılından önce alınmış olan pasaportların değiştirilmesi zorunludur.

ÇİPLİ PASAPORTLAR
Çipli pasaportlar için başvurular 23 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlamıştır.
Eski pasaportlar 24 Kasım 2014 yılına kadar geçerli olacaktır.
Detaylı bilgi için http://www.epasaport.gov.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
İŞVEREN İSENİZ
1. Şirketin antetli kağıdına ilgili makama hitaben turistik amaçlı vize talebinizi belirten dilekçe. 
(Yetkili kişi veya kişilerce kaşe ve imza)
2. Ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi. 
3. Vergi levhasının fotokopisi. 
4. Firmanızın imza sirküleri. (Fotokopi) 
5. Ticari sicil gazetesi. (Ortak iseniz isminizin geçtiği yeri işaretleyiniz) 
6. Gayri menkul fotokopileri. (Ev, Arsa, Devremülk v.b) 
7. Şahsi veya firmaya ait banka cüzdanları. 
8. Yeni çekilmiş fotoğraf. (Vesikalık)

ÜCRETLİ İSENİZ
1. Çalıştığınız firmanın antetli kağıdına ilgili makama hitaben çalıştığınıza dair dilekçe.
2. İlgili makama hitaben turistik gezi amaçlı vize talebinizi belirten dilekçe. 
3. S.S.K. işe giriş. (S.S.K. Onaylı fotokopisi)
4. Son üç aylık maaş bordronuzun fotokopileri veya asılları. 
5. Yukarıdaki 2.3.4.5.6.7.8. nolu şıktaki evraklarda istenilmektedir.

EV HANIMI İSENİZ
1. İlgili makama hitaben dilekçe. 
2. Gayrimenkullerin fotokopisi. (Ev, Arsa, Devre mülk v.b) 
3. Eşinizin iş durumunu belirten belgeler. (İş durumuna göre yukarıdakilerin hepsi) 
4. Şahsi banka hesap cüzdanı.

EMEKLİ İSENİZ
1. İlgili makama hitaben dilekçe. (Turistik amaçlı vize talebi) 
2. Emekli cüzdanı ve maaşını aldığı bankanın hesap cüzdanı. 
3. Gayrimenkuller. (Ev, Arsa, Tapu, v.b fotokopileri)

ÖĞRENCİ İSENİZ
1. Dilekçe. (İlgili makama turistik vize amaçlı) 
2. Okuldan alınmış öğrenci belgesi. (Bu seneye ait) 
3. Ebeveynlerin iş durumunu gösteren belgeler. (İşine göre yukarıdakiler) 

PASAPORTUN GEÇERLİ OLMASI İÇİN GEREKEN ÖZELLİKLER
1. Pasaportun geçerlilik süresinin en az 6 ay olması. 
2. Vizenin basılacağı vize sayfalarının boş olması. 
3. Pasaport hamili tarafından imzalanmış olması

VİZE NEDİR?
Bir ülkeden diğer bir ülkeye geçişte ülkeler arasındaki kararlar doğrultusunda şahsın kendine ait pasaportuna yada yerine geçebilecek diğer bir belgeye,gideceği ülkenin temsilciliği (Konsolosluk, Büyükelçilik.. vb.) tarafında verilen izin belgesidir. 
Vizeler;Turistlik, Ticari veya öğrenim amacı ile alınır ve süresi verilen makam tarafından ziyaretin amacına göre saptanır.

TRANSİT VİZELER
Kişiler çıkış yaptıkları ülkeden ikinci bir ülke üzerinden üçüncü bir ülkeye geçiş yapacaklarsa ve bu geçiş esnasından ikinci ülkenin gümrük sahasından ayrılacaklarsa, ülkeler arası anlaşmaya göre ikinci ülkeden üçüncü ülkeye geçiş için alınan vize "Transit Vize" dir.

VİZE ÖZELLİĞİ
Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.
Yukarıdaki 24 Schengen ülkesinden herhangi birinden alınan vize ile diğer schengen ülkelerine seyahat gerçekleşebilir. Sınır polislerinin isteği, yolcunun gideceği ülkenin konsolosluğundan vize alarak schengenin gerçekleştirilmesi doğrultusunda olmaktadır.

Multiple
Çok giriş çıkış (Vizenin bitiş Tarihine kadar geçerli)

Single
Tek giriş çıkış (Bir kere kullanılabilir. Vizenin bitiş tarihi geçmemiş bile olsa 2.çıkış yapılamaz.)
-TRANSİT VİZE (HAVAYOLU)
-TRANSİT VİZE ( KARAYOLU) 
-KISA SÜRELİ KALIŞ (3 AY VEYA DAHA AZ ) 
-UZUN SÜRELİ KALIŞ (6 AY VEYA DAHA FAZLA)

PASAPORT
Bir ülkenin vatandaşına veya vatandaşlığına geçmiş yada bir başka bir ülkenin vatandaşıyken sığınma hakkı alan kişilere verilen resmi bir belgedir. Kişiler bir ülkeden başka bir ülkeye seyahatlerinde pasaport yada ülkelerin almış olduğu kararlarla yada pasaport yerine geçen kimliklerle geçebilir. Bazı kişiler milliyetine tabi olduğu ülkede başka bir ülkenin vatandaşlık hakkını kazanıp o ülkelerden pasaport alma hakkı kazanır. Dolayısıyla seyahat eden kişiler değişik ülkelerin kimlikleri bulunabilir. 

PASAPORT ÇEŞİTLERİ
Bir ülkenin vatandaşına vermiş olduğu normal pasaportun dışında;
1.YABANCILAR PASAPORTU
Başka bir ülkenin milliyetindeki kişilerin farklı bir ülkede vatandaşlık hakkı kazanıp o ülkeden aldıkları pasaporttur. 
2.ÇOCUKLARIN PASAPORT YERİNE GEÇEN KİMLİKLERİ
Örneğin : kınderaweıs
3.DİPLOMATİK VE KONSOLOSLUK PASAPORTLARI
Uluslararası gümrük ve kanunlar doğrultusunda kişiler hak etmiş oldukları pasaportlardır. 
4.ULUSLARARASI KIRMIZI KAPLI PASAPORTLAR
Örneğin: Birleşmiş milletler ve benzeri kuruluşların vermiş olduğu pasaportlar. 
5.AİLE PASAPORTLARI
a- Karı ve kocanın birlikte bir tek pasaporta sahip olmaları.
b- Anne ve babanın pasaportuna yaş sınırına göre çocuklarının da kayıtlı olmaları.
6.GÖREVLİ ÖZEL VE SERVİS PASAPORTLARI
Devlet dairelerinden veya özel görevlerde bulunanlara verilen pasaportlardır.

TÜRKİYE'NİN VERMİŞ OLDUĞU PASAPORTLAR VE KİMLİK TÜRLERİ
- Lacivert kaplı normal vatandaşların kullandığı pasaport,
- Kırmızı kaplı diplomatik pasaport (Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Bakanlarının kullandığı pasaportlar),
- Yeşil kaplı hususi pasaport (Devlet dairesinde 1.2.3 derecedeki memurların kullandığı pasaportlar),
- Gri kaplı pasaportlar (öğretmen,doktor,subayvb görevlilere verilen pasaportlar),
- Yabancılara ait pasaportlar, Dışişleri Bakanlığının onayı ile Türkiye'de 3 ila 6 ay arasında kalma hakkına sahip olan kişilere verilen pasaportlar,
- Gemici belgeleri,gemici memur ve mürettebatının pasaport olarak kullanabileceği belgelerdir,
- LandingCard,Türk vatandaşı olup yurt dışına çıkacak görevli uçucu ekibine verilen belgeler. 

TÜRK VATANDAŞLARININ TABİ OLDUĞU VİZE UYGULAMALARI
Vize konusunda önemle dikkate alınması gereken hususlar:
- Vize başvurunuzu olabildiğince erken bir tarihte (örneğin, bir ay öncesinden) yapınız! 
- Çalışma ve öğrenim amaçlı vizelerin alınması ülkeden ülkeye değişmekle beraber, 2-3 ay veya daha uzun bir zaman sürebilir !
- Vize başvurunuzda pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvurduğunuz tarihten ileriye doğru en az bir yıl olmasına özen gösteriniz! Ayrıca, vizeden muaf olmanız halinde dahi, gideceğiniz ülkenin pasaportunuzda aradığı geçerlilik süresini öğreniniz. 
- Yıpranmış pasaportla yapacağınız vize başvurunuz kabul edilse ve vizenizi alsanız dahi, sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür! 
- Vize başvurunuz reddedilebilir. Ret nedenini açıklama zorunluluğu bulunmamakla beraber, bazı ülkeler yazılı ve/veya sözlü açıklama yapmaktadır! 

VATANDAŞLARIMIZIN SEYAHAT EDECEKLERİ ÜLKE BAKIMINDAN VİZE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Seyahat edeceğiniz ülkenin vize yükümlülükleri ile ilgili güncel bilgileri Dışişleri Bakanlığı'nın www.mfa.gov.tr sayfasından edinebilirsiniz..  

 

Müze Kart Bilgileri

MÜZE KART BİLGİLERİ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) işbirliğiyle, Türk halkını müzelerle buluşturmak amacıyla “Müzekart” projesini hayata geçirdi. “Müzekart” ile 7’den 70’e herkes Türkiye’deki 300’ü aşkın müze ve ören yerini bir yıl boyunca dilediği kadar gezebilecek.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sahip olduğumuz kültürel zenginlikleri vurgulamak ve dünyaca ünlü müze ve ören yerlerimize ziyaretleri artırmak amacıyla Müzekart projesini başlattı. Müzekart, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı dünyaca ünlü eserlerin sergilendiği 300’ü aşkın müze ve ören yerini, sadece 30 TL karşılığındaher müze için yılda bir kez ziyaret hakkı sağlıyor.
İlk uygarlıklardan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar asırlar boyunca birçok uygarlığın beşiği olan Anadolu’nun ev sahipliği yaptığı kültürlerin eserlerine, dünyaca ünlü tarih hazinelerine ve zenginliklerine Müzekart ile tekrar tekrar yolculuk yapılabiliyor.

MÜZEKART, MÜZEKART PLUS VE MUSEUM PASS 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültür ve sanatseverlere sunduğu, Türkiye’nin müze müze gezdiren, tarih ve kültür alışverişi yaptıran ilk kartı olan Müzekart; uygarlıkların zevklerini, düşüncelerini, inançlarını ve yaşam tarzlarını geleceğe taşıyor. Müze Kart, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan tüm müze ve ören yerlerine yılda sadece 30 TL karşılığında her müze için yılda bir kez ziyaret hakkı sağlıyor. KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB - MTM İş Ortaklığı’yla geliştirilen 50 liralık Müzekart Plus sayesinde bakanlığa bağlı 300’ü aşkın müze ve ören yerini bir yıl boyunca ücretsiz ve sınırsız gezmek mümkün olacak. Kart ayrıca özel müzeler, tiyatro ve hediyelik eşya mağazalarında yüzde 40’a varan indirimler de sağlıyor. ‘Klasik Müzekart gibi 300’ü aşkın müzeye sınırsız giriş sağlayan MüzekartPlus’la ayrıca Geleneksel El Sanatları Kurumu, İstanbul Modern Müzesi, Pera Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Rezan Has Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Santralistanbul, TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi, İKSV, Balat Kültür Evi, Bilkent Kültür Girişimi, İstanbul Akvaryum gibi kurumların bazılarına ücretsiz, bazılarına yüzde 40’a varan indirimlerle girmek mümkün olacak. Bu indirimler, kurumların kafelerinde ve hediyelik eşya dükkânlarında da geçerli. 
Yabancı turistler için üretilen ''MuseumPass İstanbul'' ise sahibine Ayasofya Müzesi ve Harem Dairesi hariç Topkapı Sarayı Müzesi, Kariye Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi’ni ekstra ücret ödemeden, bilet gişelerinde beklemeden ziyaret edebilme imkânı sağlıyor. 3 gün geçerlilik süresi olan, 4 ile 5 yıldızlı oteller, gezici kart satış araçları ve Turizm Enformasyon Büroları’ndan temin edilebilecek kartın fiyatı 72 TL.

Önemli Hatırlatma
- Müzekart ve Müzekart+ yalnızca üzerinde adı yazılı kişi tarafından kullanılabilir.
- Satın alınan Müzekart ve MüzeKart+'nın geçerlilik süresi 12 aydır.
- Satın alma işlemini tamamladıktan sonra geri dönme olanağı yoktur. Lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz.
- Satın alınan kartlar değiştirilemez ve iptal edilemez. 

Müzekart sahibi olmak için;
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı www.muzekart.com üzerinden ve müzelerden Müzekart satın alınabiliyor. Müzekart satın almak için de Müzekart Satış Noktaları’na fotoğraflı bir kimlikle başvurulması yeterli.

Müzekart ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.muzekart.com   (0312) 444 MÜZE (6893) 
Top